Gezondheidsbeleid 2017-2020

‘Gezonde mensen, (in een) gezonde samenleving’

Het college van de gemeente Aa en Hunze zet met het gezondheidsbeleid 2017 – 2020 actief in op laaggeletterdheid, integrale ouderenzorg en jongeren, waarvoor de programma’s JOGG (Jongeren op gezond gewicht) en Fun Fit Pit moeten bijdragen aan een gezondere leefstijl.

Positieve gezondheid 

Het gezondheidsbeleid van de gemeente gaat uit van ‘positieve gezondheid’. Dit is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Investeren in jeugd, het ondersteunen van ouderen en het faciliteren staan hierbij in de beleidsnota centraal.

Aan zet

De gemeente zorgt voor een vangnet waar nodig, maar de inwoner is zelf aan zet. Het initiatief ligt bij de samenleving. Waar mogelijk treedt de gemeente op als regisseur om samenwerking te bevorderen en ondersteuning te bieden. De gemeente zorgt samen met haar partners voor stimulerende activiteiten en (collectieve) voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld activiteiten binnen het Taalhuis en ondersteuning van ouderen.

Lokaal beleid

De Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaalt dat gemeenten eens in de vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vaststellen. De nota schetst het beleid van Aa en Hunze voor de periode 2017 – 2020.

Stappen

De beleidsnota zal op 23 maart in de informerende commissievergadering en op 6 april in de opiniërende commissievergadering behandeld worden. De gemeenteraad stelt de beleidsnota in de raadsvergadering van 11 mei vast.